За нас

 

За нас
Политика
Сертификати

За нас

„Пътстрой ВДХ“ ЕАД е правоприемник на „Пътстрой Бургас“ ЕООД. Дружеството е един от лидерите в Югоизточна България, специализиран в строителство, текущи ремонти и поддържане на сгради, пътища и елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически съоръжения, ВиК мрежи и др.
Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група, по всички категории. Притежава внедрена и сертифицирана система за управление на качеството и следва политиките по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата, съгласно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.
Едноличен собственик на капитала е „Хидрострой“ АД.

Акценти в дейността

В последните години „Пътстрой ВДХ” ЕАД се утвърди като надежден изпълнител и лоялен партньор в строителния бранш. Компанията реализира успешно редица обекти от транспортната инфраструктура с национално значение.
Дружеството е дългогодишен партньор на общините на територията на Бургаска област и изпълнява дейности по текущи ремонти и поддържане на улици на територията на общините Бургас, Карнобат, Айтос, Сунгурларе и Руен, както и на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Бургаска и Шуменска област.
Нарастването на приходите и пазарния дял на компанията е сред ключовите показатели за нейната конкурентоспособност. „Пътстрой ВДХ“ има около 25% пазарен дял при инфраструктурните обекти на територията на град Бургас, 30% дял от дейностите по обекти за поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища на територията на Бургаска и 50% на Шуменска област.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
съгласно БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 14001:2015

Ние сме насочена към клиента организация, която залага постигането на успех в предлагането на продукти и услуги,  чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти.

Приели сме политика за предотвратяване на свързани с работата нараняване и заболяване на работници и за осигуряване на безопасно работно място, управление на рисковете за околната среда за всички служители, подизпълнители, клиентите и/или посетителите, както и всички  заинтересовани страни, касаещи дейностите на дружеството. Приемаме своите служители като основен и най-важен ресурс.

Наши основни цели са:

 • УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ НИ ЗА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С ЖЕЛАНОТО ОТ ТЯХ КАЧЕСТВО;
 • СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;
 • ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА РАБОТНИЦИТЕ.

„Пътстрой ВДХ“ ЕАД изпълнява тези свои стратегически цели в управлението чрез:

 • Определяне целите и задачите на политиката по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа от Висшето ръководство чрез въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;
 • Управление осигуряващо и поддържащо функционални звена с минимизиран риск за персонала и околната среда, и с необходимите за работа ресурси.
 • Постигане съответствие с приложимите изисквания за условията на производството, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Цялостен преглед за адекватност и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление в съответствие с условията на динамичната среда, в която фирмата се развива;
 • Подбиране и квалифициране на персонал, мотивиран за развитие и усъвършенстване.
 • Осигуряване на контролирани условия, които предотвратяват нараняванията и заболяванията на работниците и служителите;
 • Съответстващо управление на източниците на замърсяване с цел минимизиране и предотвратяване на замърсяванията; Повишаване на резултатността спрямо околната среда;
 • Извършване на целенасочен мониторинг за оценяване резултатността спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа и определяне на мерки за подобряване;
 • Контрол на всеки етап от реализацията на строителните и другите основни и спомагателни дейности.
 • Изграждане на взаимноизгодни отношения и проактивна комуникация с нашите доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда, установяване на наличните рискове за здравето и безопасността при доставка и използване на закупени продукти;
 • Развитие на проактивната комуникация между отделните нива на дружеството, осигуряване участие и консултиране на работниците, комуникация с всички заинтересовани страни чрез максимално приобщаване и достъпност, при преглед и актуализиране на настоящата на политиката на управление.

Ръководство на организацията напълно осъзнава задължението и отговорността си да развива и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 14001:2015, и изисква от всички ръководители и работници от всички звена на “ПЪТСТРОЙ ВДХ” ЕАД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобрение и развитие.

В подкрепа на поетите ангажименти, ние се задължаваме да:

 • Създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвмест­на работа, повишаване на квалификацията и компетентността, спазване на изискванията за здраве при работа, опазване на околната среда, качество на извършваните дейности;
 • Приемаме задачи за изпълнение, които могат да бъдат компетентно и професионално завършени;
 • Контролираме действието на системата за управление и нейните отделни елементи, като своевременно отстраняваме откритите проблеми.

ДЕКЛАРИРАМ: личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа, гарантираща  очакванията на клиентите на “ПЪТСТРОЙ ВДХ” ЕАД и обществото.

19.04.2021 г.
инж. Райко Калпачков, Изпълнителен директор

Сертификати за акредитация

Кариера Футула
Сертификат за съответствие на производствен контрол

Асфалтова база Карнобат
Сертификат за съответствие на производствен контрол

ISO сертификати

ISO 9001 – 2015

ISO 14001 – 2015

ISO 45001 – 2018

Камара на строителите в България

Удостоверение
първа група

Удостоверение
втора група

Удостоверение
четвърта група

Удостоверение
пета група