За нас

 

За нас
Политика
Сертификати

За нас

„Пътстрой ВДХ“ ЕАД е правоприемник на „Пътстрой Бургас“ ЕООД. Дружеството е един от лидерите в Югоизточна България, специализиран в строителство, текущи ремонти и поддържане на сгради, пътища и елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически съоръжения, ВиК мрежи и др.
Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група, по всички категории. Притежава внедрена и сертифицирана система за управление на качеството и следва политиките по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата, съгласно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.
Едноличен собственик на капитала е „Хидрострой“ АД.

Акценти в дейността

В последните години „Пътстрой ВДХ” ЕАД се утвърди като надежден изпълнител и лоялен партньор в строителния бранш. Компанията реализира успешно редица обекти от транспортната инфраструктура с национално значение.
Дружеството е дългогодишен партньор на общините на територията на Бургаска област и изпълнява дейности по текущи ремонти и поддържане на улици на територията на общините Бургас, Карнобат, Айтос, Сунгурларе и Руен, както и на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Бургаска и Шуменска област.
Нарастването на приходите и пазарния дял на компанията е сред ключовите показатели за нейната конкурентоспособност. „Пътстрой Бургас“ има около 25% пазарен дял при инфраструктурните обекти на територията на град Бургас, 30% дял от дейностите по обекти за поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища на Бургаска и 50% на Шуменска област.

Сертификати за акредитация

Кариера Футула
Сертификат за съответствие на производствен контрол

Асфалтова база гр. Карнобат.
Сертификат за съответствие на производствен контрол

ISO и OHSAS сертификати

ISO 14001 – 2015

ISO 9001 – 2015

OHSAS 18001 – 2007

ISO 14001 – 2015

ISO 9001 – 2015

OHSAS 18001 – 2007

Камара на строителите в България

Удостоверение
първа група

Удостоверение
втора група

Удостоверение
четвърта група

Удостоверение
пета група