За нас

 

За нас
Политика
Сертификати

За нас

„Пътстрой ВДХ“ ЕАД е правоприемник на „Пътстрой Бургас“ ЕООД. Дружеството е един от лидерите в Югоизточна България, специализиран в строителство, текущи ремонти и поддържане на сгради, пътища и елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически съоръжения, ВиК мрежи и др.
Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група, по всички категории. Притежава внедрена и сертифицирана система за управление на качеството и следва политиките по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата, съгласно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.
Едноличен собственик на капитала е „Хидрострой“ АД.

Акценти в дейността

В последните години „Пътстрой ВДХ” ЕАД се утвърди като надежден изпълнител и лоялен партньор в строителния бранш. Компанията реализира успешно редица обекти от транспортната инфраструктура с национално значение.
Дружеството е дългогодишен партньор на общините на територията на Бургаска област и изпълнява дейности по текущи ремонти и поддържане на улици на територията на общините Бургас, Карнобат, Айтос, Сунгурларе и Руен, както и на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Бургаска и Шуменска област.
Нарастването на приходите и пазарния дял на компанията е сред ключовите показатели за нейната конкурентоспособност. „Пътстрой Бургас“ има около 25% пазарен дял при инфраструктурните обекти на територията на град Бургас, 30% дял от дейностите по обекти за поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища на Бургаска и 50% на Шуменска област.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
съгласно БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018и БДС EN ISO 14001:2015

Ние сме насочена към клиента организация, която залага постигането на успех в предлагането на продукти и услуги,  чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти.

Приели сме политика за предотвратяване на свързани с работата нараняване и заболяване на работници и за осигуряване на безопасно работно място, управление на рисковете за околната среда за всички служители, подизпълнители, клиентите и/или посетителите, както и всички  заинтересовани страни, касаещи дейностите на дружеството. Приемаме своите служители като основен и най-важен ресурс.

Наши основни цели са:

 • УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ НИ ЗА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С ЖЕЛАНОТО ОТ ТЯХ КАЧЕСТВО;
 • СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;
 • ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА РАБОТНИЦИТЕ.

„Пътстрой ВДХ“ ЕАД изпълнява тези свои стратегически цели в управлението чрез:

 • Определяне целите и задачите на политиката по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа от Висшето ръководство чрез въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;
 • Управление осигуряващо и поддържащо функционални звена с минимизиран риск за персонала и околната среда, и с необходимите за работа ресурси.
 • Постигане съответствие с приложимите изисквания за условията на производството, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Цялостен преглед за адекватност и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление в съответствие с условията на динамичната среда, в която фирмата се развива;
 • Подбиране и квалифициране на персонал, мотивиран за развитие и усъвършенстване.
 • Осигуряване на контролирани условия, които предотвратяват нараняванията и заболяванията на работниците и служителите;
 • Съответстващо управление на източниците на замърсяване с цел минимизиране и предотвратяване на замърсяванията; Повишаване на резултатността спрямо околната среда;
 • Извършване на целенасочен мониторинг за оценяване резултатността спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа и определяне на мерки за подобряване;
 • Контрол на всеки етап от реализацията на строителните и другите основни и спомагателни дейности.
 • Изграждане на взаимноизгодни отношения и проактивна комуникация с нашите доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда, установяване на наличните рискове за здравето и безопасността при доставка и използване на закупени продукти;
 • Развитие на проактивната комуникация между отделните нива на дружеството, осигуряване участие и консултиране на работниците, комуникация с всички заинтересовани страни чрез максимално приобщаване и достъпност, при преглед и актуализиране на настоящата на политиката на управление.

Ръководство на организацията напълно осъзнава задължението и отговорността си да развива и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 14001:2015, и изисква от всички ръководители и работници от всички звена на “ПЪТСТРОЙ ВДХ” ЕАД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобрение и развитие.

В подкрепа на поетите ангажименти, ние се задължаваме да:

 • Създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвмест­на работа, повишаване на квалификацията и компетентността, спазване на изискванията за здраве при работа, опазване на околната среда, качество на извършваните дейности;
 • Приемаме задачи за изпълнение, които могат да бъдат компетентно и професионално завършени;
 • Контролираме действието на системата за управление и нейните отделни елементи, като своевременно отстраняваме откритите проблеми.

ДЕКЛАРИРАМ: личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа, гарантираща  очакванията на клиентите на “ПЪТСТРОЙ ВДХ” ЕАД и обществото.

19.04.2021 г.
инж. Райко Калпачков, Изпълнителен директор

Сертификати за акредитация

Кариера Футула
Сертификат за съответствие на производствен контрол

Асфалтова база Карнобат
Сертификат за съответствие на производствен контрол

ISO и OHSAS сертификати

ISO 14001 – 2015

ISO 9001 – 2015

OHSAS 18001 – 2007

ISO 14001 – 2015

ISO 9001 – 2015

OHSAS 18001 – 2007

Камара на строителите в България

Удостоверение
първа група

Удостоверение
втора група

Удостоверение
четвърта група

Удостоверение
пета група