Construction and maintenance of buildings, road infrastructure, hydro-engineering facilities and Water and Sewerage Networks

Video
Video


Строителство и поддръжка
на сгради, пътна инфраструктура,
хидротехнически съоръжения и ВиК мрежи.